Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov.
Doprava zdarma

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

-pre fyzické osoby-nepodnikateľov/spotrebiteľov podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci
 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo zničenia a poškodenia veci.
 1. Lehoty na uplatnenie reklamácie
 1. Všeobecná záručná lehota je dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u predávajúceho. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
 2. Kupujúci  vyplní predávajúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a zašle  reklamovaný tovar na adresu:

magicsport s.r.o.

Bezručova 1191/3

91101 Trenčín

 

Z bezpečnostných dôvodov ODPORÚČAME zaslať balík doporučene, pripadne kuriérskou službou doporučenou zásielkou.

 1. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 30 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
 1. Odstrániteľné vady
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
 4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za bez závadnú.
 5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 1. Neodstrániteľné vady
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Reklamačný poriadok pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a nadobúda účinnosť 15.11.2017.